Högtryck på tolkförmedlingen

Högtryck på tolkförmedlingen

Efter ett år då så många som 160 000 flyktingar har kommit till Sverige för att söka asyl är läget ansträngt på många av samhällets institutioner. Detta märks också tydligt för Semantix som är Nordens största tolkförmedling. Under hösten och vintern har vi sett ett större tolkbehov än någonsin tidigare, till exempel har antalet tolkbeställningar på dari, som talas i Afghanistan, ökat med över
300 % jämfört med antalet beställningar vid samma tid förra året.

Publicerad 2015-12-14

Vi upplever också ett kraftigt ökat tryck på framförallt arabiska, somali  och tigrinska. Våra tolkar räcker inte alltid till, och detta är förstås ett stort problem när det drabbar viktiga samhällsfunktioner – och i slutändan enskilda individer som är i behov av tolk vid asylärenden, sjukvård och annan kontakt med myndigheter.

Vi på Semantix gör nu vårt yttersta för att hantera denna situation, bland annat genom att rekrytera mer personal till våra kontor runt om i landet. Med förstärkningar inom vår kundtjänst, i våra team med tolkkoordinatorer och självklart också nyrekrytering av tolkar, jobbar vi för fullt för att möta den växande strömmen av beställningar. Vår utvecklingsavdelning arbetar också ständigt för att göra våra IT-tjänster ännu bättre, så att administrationen ska bli enklare och mer effektiv för våra kunder och tolkar.

Boka på alternativa tider

Under rådande omständigheter behöver vi också be om hjälp från våra kunder, särskilt när det gäller tolkbeställningar i de stora bristspråken arabiska, dari, somali och tigrinska. En svårighet är att de flesta beställningar gäller tolkningar under de mest hektiska tiderna på dagen, klockan 10:00–12:00 och 13:00–15:00. Cirka 80 % av tolkningarna på arabiska äger idag rum under dessa tider.

Vi håller nu på att arbeta fram en ”bokningskurva” som tydligt ska visa tillgängligheten av tolkar redan när du lägger en beställning. När du som kund loggar in på vår bokningsportal eTolk så kommer du att få en överblick över bokningsläget för att kunna se vid vilka tider det redan är ”högtryck”. Om fler kunder har möjlighet att beställa tolk på alternativa tider – tidigare på morgonen, under lunchtid eller senare på eftermiddagen – så ökar våra möjligheter att möta efterfrågan och hitta tillgängliga tolkar till alla uppdrag.

Samordna tolkbokningarna

Ett annat sätt att säkrare få tolk enligt önskemål är när beställare vid samma avdelning kan samordna sina möten där tolk behövs till samma tillfälle. En vårdcentral kan till exempel samla arabisktalande patienter till en särskild dag, och boka in en och samma tolk för hela dagen. Då utnyttjas tolkens tid mer effektivt och mindre tid går åt till resor och tidsspillan.

Använd telefon- eller videotolk

I många fall är det dessutom enklare och smidigare att boka in en telefontolk. Telefontolkar kan vi snabbt söka efter över hela Sverige. Tolkning på distans är både ekonomiskt fördelaktigt och miljövänligt, och det är också ett bra alternativ om en tolk i ett bristspråk eller med specialkompetens inte finns geografiskt nära. Dessutom minskar risken för jäv.

Semantix har också utvecklat en egen tjänst för videotolkning – Tolkomaten – som på ett enkelt sätt kombinerar telefontolkens tillgänglighet med fördelarna att ha en tolk på plats.

Fler tolkar behövs

Till syvende och sist kan vi ändå konstatera att det kommer att behövas fler tolkar under de kommande åren. Därför får nu Semantix leverantörsteam för tolkning ökade resurser för att i ännu större utsträckning kunna söka upp nya tolkar att rekrytera runt om i hela landet. Vi kommer även att utveckla vår interna introduktionsutbildning för att snabbare kunna sätta fler tolkar i arbete. Semantix introduktionsutbildning erbjuds till tolkar i bristspråk och särskilt i regioner där vi saknar tolkar.

Semantix välkomnar också regeringens beslut för att mer långsiktigt lösa denna situation. Myndigheten för yrkeshögskolan har nyligen fått i uppdrag att se över möjligheterna att starta en kortare och mer intensiv kontakttolkutbildning. Vi är övertygade om att ett samarbete mellan politiker, utbildningsväsendet, tolkanvändarna och oss aktörer i språkbranschen kan leda till en mer effektiv tolkutbildning med bibehållen kvalitet.