Kontakt- och distanstolkning

Kontakt- och distanstolkning

Mitt namn är Elisabeth Cardoso da Silva och som mitt namn antyder har jag språk i mitt liv. Jag har dessutom, precis som Semantix, en lång historik inom kontakt- och distanstolkning. Vi har idag förmånen att leverera våra kontakt- och distanstolkningstjänster till många svenska myndigheter, offentliga verksamheter och företag, och det krävs mycket pusslande varje dag för att få det hela att gå ihop – men det är det värt eftersom det alltid är med den enskilda människan i fokus.

Publicerad 2015-03-09

Vad är kontakt- och distanstolkning?

Kontakt- och distanstolkning är det som ibland också lite snabbt kallas myndighetstolkning, men vi föredrar att kalla det kontakt- och distanstolkning eftersom det är en tjänst som många fler än bara myndigheter utnyttjar. Kontakttolkning är den mer traditionella varianten där tolken finns med på plats medan distanstolkning är lite nyare och ett välkommet komplement som innebär att tolken tolkar antingen via telefon eller video. Vad man eventuellt riskerar att förlora på att använda en distanstolk som alltså inte är fysiskt närvarande, vägs i nästan alla fall upp av möjligheten att kunna erbjuda den bästa tolken för uppdraget oavsett var tolken befinner sig geografiskt.

Vad innebär det rent praktiskt?

I Sverige har vi en lagstiftning som värnar om människors rätt att kommunicera med myndigheter på sitt eget modersmål när man inte har tillräckliga kunskaper i svenska. Vi har även en samlad svensk språkpolitik där svenska utgör huvudspråket, men där man som myndighet också har en skyldighet att ta hänsyn till att alla inte behärskar svenska.

I praktiken innebär detta att det finns ett behov av tolkning från myndigheters sida när de ska träffa och kommunicera med individer som inte behärskar svenska. Det kan vara myndigheter som landsting, kommuner, Migrationsverket, polismyndigheter, domstolar, advokater, förskolor, skolor m.fl. En tolk har aktiva kunskaper i två språk och i Sverige är svenska alltid ett av dem. De måste dessutom vara väl insatta både i det svenska samhället och i de lokala förhållandena i det land som personen de tolkar åt kommer ifrån – det är ju deras jobb att korrekt och fullständigt överföra allt som sägs till det andra språket. En tolk tolkar med andra ord till och från båda språken i sin språkkombination. I tolkningssituationen är det tolken som är språkexperten och myndighetspersonen som är ämnesexperten.

Hur arbetar en tolk i sådana här sammanhang?

Kontakttolken
En kontakttolk infinner sig fysiskt till tolkningstillfället. Det kan vara ett läkarbesök, ett utvecklingssamtal i skolan eller en domstolsförhandling. Tolkens uppgift är att tolka allt som sägs till det andra språket som om det vore talaren själv som sa det. Tolkens roll är att vara ett närvarande men osynligt filter som gör det som sägs begripligt.

Distanstolken
En distanstolk har samma uppgift med den skillnaden att hen sitter på distans och antingen tolkar per telefon eller via videolänk. Det gör tolken mer lättillgänglig för alla, oavsett var de befinner sig, vilket självklart är en stor fördel t.ex. för personer bosatta i glesbygd.

Oavsett var tolken sitter ska du som deltagare i samtalet komma ihåg att ge tolken en hanterbar arbetssituation – det är viktigt att du vänder dig till den du talar med (inte till tolken) och att du talar tydligt. Kom också ihåg att göra pauser om du har mycket att säga så att tolken inte får för mycket information att överföra i ett svep. Tänk dig att tolken är som ett magiskt språkfilter – hen ska tolka allt som sägs, varken mer eller mindre, och uttrycka sig som om hen vore talaren själv, t.ex. tala i jag-form.

Tystnadsplikt, sekretess och god yrkessed

Eftersom kontakt- och distanstolkar ofta tolkar i situationer med privat och känslig information har de självklart alltid tystnadsplikt. Tolkar håller sig till god yrkessed och är bundna till strikta sekretessavtal. Vissa situationer kräver också specifikt en manlig eller kvinnlig tolk, vilket vi självklart tar hänsyn till.

Svårt att veta vad du ska välja?

Om man ska välja en kontakt- eller distanstolk beror på tolkningssituationen. I vissa fall kan det vara önskvärt att tolken är med på plats, t.ex. vid sjukgymnastbesök där sjukgymnasten visar på nya övningar. Ibland kan det räcka med en tolk på distans. Om du är tveksam över vilket alternativ du ska välja får du gärna ringa och prata med någon av våra kunniga kundrådgivare – de diskuterar gärna vilka behov du har och vad som passar bäst – dygnet runt, året om.

Jobba som tolk

Senaste bloggposter