Så här rekryterar vi våra tolkar

Så här rekryterar vi våra tolkar

Semantix har ett stort nätverk av tolkar för kontakt- och distanstolkning som arbetar på frilansbasis över hela landet. Vi på leverantörsteamet för tolkning tar dagligen emot nya intresseanmälningar från tolkar med alla möjliga språkkombinationer. De som uppfyller grundkraven kan gå vidare till rekrytering, och varje vecka antar vi en rad nya frilanstolkar för uppdrag åt våra kunder.

Publicerad 2015-10-05

Omvärldsbevakning

Vi arbetar också proaktivt för att kunna möta ökande eller akuta behov av tolkning i samhället – ­innan de uppstår. När vi bedömer att efterfrågan av vissa språk kommer att bli större, så ökar vi våra ansträngningar att hitta tolkar med rätt språkkunskaper. Leverantörsteamet bevakar Migrationsverkets statistik samt prognoser om asylsökande och flyktingströmmar, och vi ser även över våra kunders förfrågningar och behov för att kartlägga inom vilka språk det kan komma att behövas ytterligare rekrytering. Nya kundavtal kan också medföra att vi behöver förstärka med tolkar i vissa delar av landet.

När vi söker efter tolkar med specifika språkkunskaper, eller i en viss del av Sverige, vänder vi oss i första hand till Kammarkollegiets förteckning över auktoriserade och grundutbildade tolkar för att se om det finns tolkar som vi ännu inte knutit till vårt nätverk. Det händer också att vi annonserar genom Arbetsförmedlingen eller i lokaltidningar, och vi har dessutom ett stort potentiellt rekryteringsunderlag i de intresseanmälningar som kommer in till oss via vår webbplats.

Kontakt med utbildare

Semantix står också i nära kontakt med de olika tolkutbildare som finns runt om i Sverige. Vi besöker regelbundet folkhögskolor och andra utbildningsanordnare för att informera kursdeltagarna om vår tolkförmedling och för att skapa värdefulla relationer med blivande tolkar.

Semantix rekryteringsprocess

Våra grundkrav

Vem kan då bli tolk och arbeta för Semantix? Räcker det med goda kunskaper i svenska och tolkspråket? Nej, riktigt så enkelt är det inte. Ett grundkrav är att man ska vara auktoriserad av Kammarkollegiet eller ha genomgått den fullständiga kontakttolkutbildningen som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. (Observera att andra regler gäller för att kunna arbeta som konferenstolk.)

Tolkutbildningen består idag av sex delkurser: introduktionskurs, samhällstolkning, sjukvårdstolkning, juridik för tolkar, migrationstolkning samt tolketik och tolkteknik. I vissa fall kan Semantix godkänna tolkar som har fullföljt fyra av dessa delkurser, till exempel i vissa språk eller i vissa delar av Sverige där det är särskild brist på tolkar.

Under särskilda omständigheter erbjuder Semantix en egen introduktionsutbildning på distans, som kan leda till rekrytering. Detta gäller till exempel i mindre språk som inte omfattas av utbildningar eller auktorisationsförfarandet – Semantix har i dagsläget tolkar i 184 språk och dialekter, medan auktorisationsprovet för närvarande hålls i cirka 40 språk.

Intervju och avtal

De sökande som går vidare till intervju ska skicka in sitt cv, auktorisations- och/eller utbildningsbevis, foto till tolkbricka samt ett utdrag från polisens belastningsregister (detta är ett krav i vissa kundavtal). I samband med intervjun gör vi en lämplighetsbedömning av de sökande, där vi bland annat testar om kunskaperna i det svenska språket är tillräckliga. De som godkänns efter intervjun ska också skriva under ett avtal om tystnadsplikt samt vårt policyavtal, där man bland annat förbinder sig att alltid tolka enligt god tolksed. Dessa avtal och utdraget ur belastningsregistret ska förnyas vart tredje år.

Klar för registrering

När vi har fått in de dokument vi behöver är de nya tolkarna klara för registrering. Så snart de är registrerade i vår databas informerar vi våra tolkkoordinatorer runt om i landet, som kan börja erbjuda tolkarna tolkuppdrag – ofta redan samma dag. Efter en tid gör vi en uppföljning för att säkerställa att tolken kommit igång med uppdragen och att vårt samarbete fungerar som det ska.

Vad erbjuder Semantix?

De tolkar som väljer att arbeta för Semantix får flera förmåner. Vi erbjuder försäkring i samband med uppdrag, och handledning och psykologhjälp om det skulle behövas efter en särskilt svår tolksituation. Vi håller fördjupningskurser och fortbildningar, och ger även bidrag till avgiften för auktorisation eller validering. Med jämna mellanrum bjuder vi också in till uppskattade tolkträffar och tolkkaféer på de orter där vi har kontor.

Jobba som tolk

Senaste bloggposter