Språklagen och svensk språkpolitik

Språklagen och svensk språkpolitik

I Sverige talas det uppskattningsvis cirka 200 olika språk. Vi har svenska som huvudspråk, men många av oss har även andra språk med oss i bagaget. Svenska är det språk i Sverige som uppskattas ha flest antal talare, och efter svenska kommer finska, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), arabiska, kurdiska, spanska och farsi för att nämna de största. Vi har även fem nationella minoritetsspråk i Sverige: finska, samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani (romska) och jiddisch. Dessutom har svenskt teckenspråk en särskild ställning.

Publicerad 2015-04-20

Samlad svensk språkpolitik

Den svenska riksdagen beslutade den 7 december 2005 om en samlad svensk språkpolitik med fyra överordnade mål:

  • Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige.
  • Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk.
  • Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig.
  • Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

Språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sverige har sedan 2009 en språklag och 2010 kom även lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Dessa lagar beskriver de olika språkens ställning i Sverige samt vilka rättigheter och skyldigheter det medför. I och med dessa lagar har Sverige lagfästs som ett mångspråkigt samhälle med svenska som huvudspråk.

Språklagen gäller för alla offentliga myndigheter och organ samt alla andra som bedriver offentlig verksamhet. Den gäller alltså även privata företag och aktörer som bedriver verksamhet på uppdrag åt det offentliga. Alla dessa ansvarar för språkanvändningen i sin egen verksamhet i både tal och skrift.

Begripligt språk

Enligt språklagen måste myndigheter använda begripligt språk. Det ska vara möjligt för alla att förstå vad som gäller. Myndigheterna har med andra ord en skyldighet att använda ett språk som fungerar för alla – man ska inte behöva vara specialist för att begripa. Krångelsvenska är alltså förbjudet!

Individens rätt att kommunicera på minoritetsspråk

En av de rättigheter man har som minoritetsspråkanvändare är rätten att kommunicera med myndigheter på sitt eget minoritetsspråk i många typer av ärenden. Lagen säger också att det är extra viktigt att barn i dessa språkgrupper ska få tillfälle att lära sig både sitt språk och sin kultur.

Skyldigheter för offentlig verksamhet

Språklagen har varit i kraft sedan 2009 och om man gör stickprov på nätet så ser man att det är mycket som har hänt – till exempel har många myndigheter flerspråkiga webbsidor och klarspråkade texter – men det finns fortfarande mycket arbete kvar. Om man ser något som man misstänker är ett brott mot språklagen anmäler man det till Justitieombudsmannen som i sin tur prövar och uttalar kritik om så är lämpligt.

Språklagarna är dock ramlagar, vilket betyder att de är allmänt hållna och beskriver principer och mål snarare än specifika riktlinjer. De pekar på vad man vill uppnå och i vilken riktning utvecklingen ska gå istället för exakt vad som ska göras. För att förtydliga och ge exempel på hur man kan arbeta i språklagarnas anda har Språkrådet tagit fram en skrift: Språklagen i praktiken – riktlinjer för tillämpning av språklagen.

Språklagen i praktiken finns förklaringar och exempel på vad lagtexten innebär, checklistor om man vill komma igång samt intervjuer med några olika myndigheter om vad de har gjort och hur de lade upp sitt arbete.

Min kollega Randa Khalil-Lindberg hjälper gärna till om du har några funderingar eller bara vill ha information. Man behöver inte göra allt på en gång – lite är alltid en början. 

 

 

 Randa Khalil Lindberg

 018- 65 50 31 | 0703-730 720
 randa.khalil-lindberg@semantix.se