Om tolketik och god tolksed

Om tolketik och god tolksed

Varje vecka förmedlar vi på Semantix omkring 10 000 tolkuppdrag till myndigheter och andra offentliga verksamheter i hela landet. Det kan röra sig om allt från telefontolkning vid några minuters sjukvårdsrådgivning till stora rättegångar i hovrätten som kan pågå under flera veckor med många tolkar på plats. (Läs mer om Semantix tolktjänster här.)

Publicerad 2015-06-29

Oavsett var tolkningen äger rum och vilken typ av samtal som ska tolkas så ställer vi förstås höga krav för att säkra kvaliteten och sekretessen. Tolkarna vi anlitar är bundna av strikta sekretessavtal och ska alltid tolka enligt så kallad god tolksed – ett slags tolkarnas yrkeskodex som finns samlat i Kammarkollegiets vägledning för auktoriserade tolkar. Självklart gäller dessa etiska regler och riktlinjer även för tolkar med annan kompetens och utbildning än just Kammarkollegiets auktorisering.

Vad innebär då god tolksed?

Först och främst ska tolken själv bedöma om hen är rätt person för uppdraget – Är jag lämplig och har jag rätt kompetens för att utföra tolkningen?. Om inte ska tolken inte åta sig uppdraget. Om det visar sig under tolkningens gång att det inte fungerar, till exempel om tolken känner att det rör sig om alltför komplicerade resonemang som hen inte behärskar, så ska hen inte heller fortsätta, utan be om att få avbryta och hänvisa till Semantix så att vi kan ordna en ersättare.

Tolken – ett språkverktyg

Etiken vid tolkning kan kort sammanfattas i den presentation som ska inleda varje tolkuppdrag. Den kan låta ungefär så här:

– Jag är tolk i arabiska. Jag kommer att tolka allt som sägs. Jag är strikt neutral och opartisk. Jag har tystnadsplikt. Jag tolkar i jag-form.

Till att börja med är det viktigt göra klart att tolken är ett verktyg – ett arbetsverktyg som ska möjliggöra samtalet mellan två personer som inte talar samma språk. Tolken ska själv aldrig vara en del i samtalet och ska därför alltid tolka i jag-form. Då blir det tydligt att det är kunden och klienten som samtalar direkt med varandra, och att tolken fungerar som ett neutralt språkrör.

Allt som sägs ska tolkas

Intet förtiga, tillägga och förändra, så lyder vittneseden för ett vittne vid en rättegång. Samma sak gäller för tolken vid ett tolkuppdrag – allt som sägs ska förmedlas så exakt som möjligt. Eftersom tolken inte är en del av samtalet så är uppgiften aldrig att bedöma vad som är relevant eller intressant. Det viktiga är att hela budskapet, med alla nyanser, återges korrekt. Alla termer och uttryck ska finnas med – även svordomar, slang och kroppsspråk – och återges på motsvarande sätt på det andra språket.

Ibland får vi in klagomål från kunder som menar att de själva bara sa en mening, men att tolken fortsatte att prata i flera minuter med klienten. Här är det viktigt att poängtera att tolken inte alltid kan tolka ordagrant. Vissa ord och företeelser som i svenskan är tämligen självklara – som färdtjänst eller föräldrapenning (för att inte tala om ordspråk!) – kan behöva förklaras mer ingående på andra språk. Då ska tolken berätta för kunden vad som sker, och översätta alla förtydliganden och följdfrågor. Tolken ska också kunna be om en omskrivning av svåröversatta ord för att kunna utföra tolkningen på bästa sätt.

Om tolksamtalet blir avbrutet av någon utomstående, till exempel av en kollega som kommer in i rummet och frågar något, eller av ett privat telefonsamtal, så ska tolken tolka allt som sägs även då. Som kund kan detta vara värt att tänka på – det man inte vill ha tolkat ska heller inte sägas. Det finns tyvärr exempel på kunder som sagt mindre smickrande saker om klienter i tron att de inte ska förstå, men då inte tänkt på att det finns en tolk i rummet som gör sitt jobb, allt enligt god tolksed.

Neutral och opartisk

En tolk får aldrig ta någons parti eller lägga sig i det som sägs vid ett tolksamtal. För att de olika parterna ska kunna ha förtroende för tolken så är det mycket viktigt att hen förhåller sig helt neutral. Tolkens egna åsikter, värderingar och känslor ska helt lämnas utanför. Det kan hända att tolkar känner sig kränkta och provocerade av saker som sägs, till exempel om deras religion eller kultur, av såväl kunder som klienter. En tolk ska kunna hantera detta professionellt och alltid behålla sin neutralitet.

Det är också viktigt att tolken aldrig pratar enskilt med vare sig kund eller klient. Då kan den opartiska rollen rubbas och ifrågasättas.

Ibland uppstår jävssituationer vid tolkning. Till exempel om tolken är släkt eller vän – eller ovän – med någon av parterna. Det gäller också om tolken är ekonomiskt beroende av en part eller har intresse av utgången i ett ärende, till exempel en rättegång. En tolk som är jävig ska direkt meddela de inblandade om detta så att de kan komma överens om hur man ska lösa situationen. Det bästa brukar vara att tolken tackar nej till uppdraget och låter oss på Semantix hitta en ersättare.

Tolken har alltid tystnadsplikt

Tystnadsplikten och sekretessen är en mycket viktig del av Semantix avtal med tolkarna, och dessa förnyas också med jämna mellanrum. En tolk får givetvis aldrig berätta något som sagts under eller i samband med ett tolkuppdrag. Tystnadsplikten finns upptagen i offentlighets- och sekretesslagen. Den som bryter mot lagen kan dömas till böter eller till och med fängelse. Läs gärna mer om de lagar som styr tolkning på Kammarkollegiets författningssamling.

Tolken bör alltid stödanteckna under en pågående tolkning. För att värna om tystnadsplikten och sekretessen måste tolken förstöra sina anteckningar direkt efter avslutat uppdrag och lämna dem till kunden, så att alla parter vet att ingen känslig information hamnar i fel händer.

Kom gärna med synpunkter

All personal på Semantix kundtjänst och våra tolkkoordinatorer runt om i Sverige har en grundläggande utbildning i god tolksed, och det är viktigt för oss att våra tolkar arbetar enligt den. Därför ser vi gärna att vi får in synpunkter och rapporter om tolketiken mot förmodan inte skulle följas. Vi svarar också gärna på frågor om tolketik. På så sätt kan vi åtgärda eventuella brister och hjälpa våra tolkar att bli ännu bättre.

Jobba som tolk

Senaste bloggposter