Allmänna Villkor

A Allmänt

1 Om Semantix

Med Semantix avses i dessa allmänna villkor Semantix Group Holding AB och/eller annat bolag i Semantix-koncernen med vilket Kunden ingår uppdragsavtal.

2 Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga uppdrag gällande översättningstjänster samt relaterade tjänster, mellan Semantix och Kunden i den utsträckning annat inte skriftligen avtalats eller följer av tvingande lagstiftning.

B Uppdrag

1 Ingående av uppdrag

Avtal för enskilt uppdrag ingås genom att kunden accepterar Semantix offert för uppdraget eller att parterna på annat sätt uttryckligen överenskommer om uppdrag. I den mån uppdrag påbörjas eller utförs utan skriftligt avtal eller orderbekräftelse gäller dessa villkor i tillämpliga delar.

2 Uppdragets utförande samt underlag för uppdraget

Semantix arbete ska utföras i enlighet med mellan parterna träffat avtal samt med noggrannhet och omsorg av kvalificerad personal. Semantix följer god sedvänja inom branschen. Om inte Kunden och Semantix har kommit överens om annat tillämpar Semantix de metoder och standarder som normalt gäller för Semantix.

Kunden ska förse Semantix med de underlag som krävs för att Semantix avtalsenligt ska kunna utföra uppdragen. Semantix ska meddela Kunden i fall då erforderliga under­lag ej erhållits. I den mån erforderliga underlag ej tillhandahålls från Kunden har Semantix rätt till erforderlig tidsförläng­ning samt ekonomisk kompensation för uppkomna kostnader. I den mån uppdragets utförande väsentligen försvåras för Semantix på grund av uteblivna underlag, har Semantix rätt att avbryta uppdraget. Semantix ska då ha rätt till ersättning från Kunden för det arbete som utförts fram till avbrytandet, skäliga avvecklingskostnader samt skälig andel av utebliven vinst.

3 Leveranstid

Leveranstid avtalas för respektive uppdrag.

4 Leveransförsening

Om Semantix skulle leverera för sent, av skäl som inte beror på Kunden, så kompenseras Kunden, om dröjsmålet ej accep­teras, med 3 % per vecka av ordersumman för den försenade delen av leveransen, dock högst med totalt 15 % av order­summan för den försenade delen av leveransen. När förseningen berättigar Kunden att få det maximala kompensations­beloppet så har Kunden rätt att avbryta uppdraget såvitt avser den försenade delen av leveransen. Om Kunden avbryter den aktuella delen av uppdraget betalas inte någon ytterligare ersättning utöver vad som nu sagts.

Vid dröjsmål från Semantix som med hänsyn till sin omfattning eller, vid löpande produktion, sin upprepade karaktär, är att anse som väsentligt inom ett uppdrag, är Kunden berättigad att avbryta uppdraget. Då ska Kunden erlägga betalning för utförda delar, dock med avdrag för kompensation enligt närmast föregående stycke, förutsatt att sådan kompensation ej erhållits. Detta är den enda påföljden vid Semantix leveransförsening.

5 Semantix ansvar för fel eller brist

Semantix ansvarar för fel eller brist som uppkommer vid genomförande av en tjänst och som inte är av ringa betydelse för Kun­den, om felet eller bristen inte föranletts av fel eller brist i de underlag som Kunden ska tillhandahålla eller på annan omstän­dig­het som beror på Kunden. Vid fel eller brist som Semantix ansvarar för i utfört uppdrag, ska Semantix rätta felet utan kostnad för Kunden snarast möjligt.

Kun­den ska ha inkommit med eventuella anmärkningar mot det levererade materialet senast fjorton (14) dagar från leverans. Semantix förbehåller sig rätten att för justeringar som vidtas med anledning av anmärkningar som inkommer efter utgången av denna tidsfrist kräva ersättning i enlighet med gällande prislista. Justeringar som vidtas med anledning av anmärkningar som inkommer mer än sextio (60) dagar efter materialets översändande är alltid att anse som ett nytt uppdrag och ska behandlas i enlighet härmed.

6 Sekretess

Dokument och filer av konfidentiell natur som Semantix får tillgång till genom uppdraget ska Semantix behandla som kon­fidentiell information och inte utan Kundens medgivande lämna ut till tredje man, med undantag för Semantix anställda eller av Semantix anlitade råd­givare eller konsulter. Semantix ska se till att dess anställda, rådgivare och konsulter ingått sekre­tessförbindelse gentemot Semantix av motsvarande innebörd. Som konfidentiell information räknas inte information som är eller blir allmänt känd eller som på annat behörigt sätt (utanför uppdraget) tas emot av Semantix.

Semantix bryter inte mot kravet på sekretess ovan om Semantix levererar uppdraget till Kunden via samma leveranssätt som Kunden använt för att lämna original och relaterat material till Semantix, såvida inte Kunden skriftligen har begärt ett annat leveranssätt.

7 Om äganderätt och nyttjanderätt till slutprodukten

Den slutprodukt som Semantix tagit fram för Kundens räkning utgör, sedan Kunden erlagt full betalning, Kundens egendom och kan användas fritt av Kunden. Semantix har dock rätt att fritt förfoga över och i sin fortsatta verksamhet använda ordlistor och översättningsminnen som upprättats under och på grund av uppdraget.

C Pris m.m.

1 Pris för avtalade tjänster

Pris avtalas särskilt för varje uppdrag.

Semantix förbehåller sig rätten att justera priset i de fall den uppladdade filen eller inklistrade texten kräver merarbete för att möjliggöra översättning. Priset kan även komma att justeras i de fall ytterligare tjänster läggs till beställningen. (DTP, översättning av oredigerbar text i t.ex. bilder)

2 Former för prissättning

Följande former för prissättning tillämpas normalt av Semantix:

a) Löpande räkning: Debitering sker enligt överenskommen timdebitering eller annan norm, eller om sådan norm inte har avtalats, enligt Semantix gällande prislista.

b) Takpris: Debitering sker enligt överenskommen timdebitering eller annan norm, eller om sådan norm inte har avtalats, enligt Semantix gällande prislista, upp till avtalat takpris.

c) Fast pris: Debitering sker med i förväg bestämt pris i en eller flera delbetalningar.

Vid uppdrag enligt löpande räkning eller takpris ska antalet arbetade timmar anges. Om de ursprungliga förutsättningarna för ett avtalat pris skulle visa sig vara felaktiga eller ändras under uppdragets gång, har Semantix rätt till skälig ändring av priset, förutsatt att man så snart som möjligt sedan man vunnit kännedom därom underrättar Kunden, som även ska ha rätt att med verkan för framtiden avbryta uppdraget.

3 Ändringar och tillägg

a) Om Kunden begär ändring i tidplan debiterar Semantix Kunden i enlighet med gällande prislista för det merarbete som ändringen medför.

b) Om Kunden ändrar uppdraget på något annat sätt har Semantix rätt att ta ut tilläggsersättning, förutom det redan avtalade priset. Till ändring som nu nämnts räknas även att Kunden inför andra förutsättningar. Tilläggsdebitering sker i enlighet med gällande prislista. För ändringar och nytt material uppdaterar Semantix leveranstid och pris i enlighet med ändringarnas omfattning.

4 Avbrytande

Kunden har rätt att avbryta ett uppdrag i förtid under förutsättning att Kunden ersätter Semantix för arbete utfört fram till meddelande om avbrytande, skälig avvecklingskostnad samt skälig andel av utebliven vinst.

5 Restid m.m.

Ersättning för restid anges i offerter eller bekräftelser av uppdraget. Restid utanför ordinarie arbetstid debiteras extra enligt särskild överenskommelse, såvida sådan restid inte har inkluderats i den avtalade ersättningen.

Om ersättning inte har avtalats för resor och traktamenten, debiterar Semantix dessa enligt faktisk kostnad. Semantix följer det allmänna löne- och förmånsavtalet för statliga tjänstemän (ALFA) eller tillämpligt kollektivavtal.

6 Mervärdesskatt

Mervärdesskatt är inte inkluderad i de priser som anges i Semantix avtal eller offerter annat än när dessa riktas till privatpersoner.

7 Betalningsvillkor

Efter kreditprövning fakturerar Semantix Kunden efter utfört uppdrag. Betalning av Semantix utställda faktura ska ske senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Vid utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

Vid större uppdrag med ett totalpris som överstiger 100 000 kr och som beräknas pågå längre än trettio (30) dagar har Semantix rätt att begära månadsvis fakturering eller förskottsfakturering. Vid månadsvis fakturering debiterar Semantix den under månaden upparbetade andelen av ett uppdrags totala pris i slutet av varje månad.

Vid förskottsfakturering faktureras 30 % av överenskommet eller uppskattat totalpris vid beställningstillfället. Om projektet omfattar ett antal delleveranser förskottsfakturerar Semantix endast om någon eller några projektdelar överstiger 100 000 kr och beräknas pågå längre än trettio (30) dagar. Fakturabeloppet beräknas då utifrån överenskommet eller uppskattat pris för delleve­ransen.

8 Kundens dröjsmål med betalning

Vid Kundens dröjsmål med betalning som är av väsentlig betydelse för Semantix har Semantix rätt att häva uppdraget. Semantix ska då ha rätt till ersättning från Kunden för det arbete som utförs fram till hävning av uppdraget, skäliga avvecklingskostnader samt skälig andel av utebliven vinst.

D Övriga villkor

1 Rättsintrång

Semantix ansvarar för att de tjänster som Semantix erbjuder inte kränker annans rätt, såsom patent, varumärke eller upphovs­rätt, förutsatt och i den mån material som lämnas till Semantix, och som ska ligga till grund för Semantix tjänster, inte kränker annans rätt, såsom patent, varumärke eller upphovsrätt. Kunden ansvarar för att dess tillhandahållna material, eller Semantix åtgärder med materialet inte utgör intrång i annans immateriella rätt. Kunden ska hålla Semantix skadeslöst för eventuella anspråk från tredje man i anledning av Semantix uppdrag för Kunden.

2 Ansvarsbegränsning

Kunden kan inte utöver vad som uttryckligen framgår av dessa allmänna villkor göra anspråk mot Semantix i anledning av uppdraget. Kunden har inte rätt till ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Semantix ansvarar inte heller för skada som avser ersättning till tredje man. Vid leverans av uppdrag på elektronisk väg eller på elektroniskt datamedia (t.ex. cd-skiva) ansvarar Semantix inte för skada orsakat av s.k. datavirus eller annat problem utanför Semantix kontroll. Semantix ansvarar inte för problem som uppkommer hos Kunden på grund av Kundens användande av uppdragsresultatet, eller för problem hänförliga till Kundens eller annans tekniska utrustning eller programvara. Semantix och Semantix underleverantörers ansvar är begränsat till belopp motsvarande den ersättning Semantix erhållit för uppdraget, dock till ett belopp motsvarande högst två (2) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

Krav på skadestånd ska, för att kunna medföra rätt till ersättning, meddelas Semantix skriftligen snarast efter att skadan upptäckts, dock senast sex (6) månader efter uppdragets slutförande.

 
3 Force majeure

Semantix är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om Semantix eller dess underleverantörers leverans fördröjs på grund av en oförutsedd omständighet som ligger utanför Semantix eller underleverantörens kontroll, inklusive men inte begränsat till sjukdom, eldsvåda, åsknedslag, naturkatastrof, strejk, bojkott, arbetskonflikt, krig, mobilisering eller oförutsedd militär in­kallelse av motsvarande omfattning, valutarestriktioner, brist eller fel i energiförsörjning, teleförbindelser inklusive nätverks­kommunikation, uppror och upplopp eller därmed jämförbara omständigheter, eller oförutsedda åtgärder från myndigheter.

4 Tillämplig rätt och domstol

Dessa allmänna villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk rätt.

Eventuella tvister rörande avtal eller uppdrag mellan Kunden och Semantix avseende giltigheten, tolkningen eller tillämpningen av avtal eller dessa villkor ska avgöras vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. På norskt respektive finskt Semantix-bolags begäran härom, ska tvisten avgöras av norsk respektive finsk domstol.