Semantix Trust Center

Som ledande leverantör av flerspråkiga tjänster som verkar i en till största delen molnbaserad miljö, är det vår absoluta prioritet att skydda våra kunders data. Semantix är dedikerade till att bygga och behålla våra kunders förtroende, och vi har därför etablerat ett Trust Center. Syftet med Trust Center är att ge dig information om hur Semantix fungerar inom de fem områden som våra kunder anser vara viktigast: kvalitet, säkerhet, sekretess, regelefterlevnad och transparens.

Kvalitetsledningssystem

ISO 9001

Semantix har implementerat kvalitetsledningssystemet QMS, certifierat enligt ISO 9001:2015.

Kvalitetshanteringen bedrivs på strategisk nivå för att hålla konstant fokus, arbeta med ständiga förbättringar och öka medvetenheten om vikten av kvalitet i hela organisationen.

QMS underhålls och uppdateras av Semantix programhantering för att säkerställa att QMS integreras effektivt på företaget, och lever upp till relevanta internationella standarder och bästa praxis.

Syftet med vår QMS är att upprätthålla kundnöjdheten genom att säkerställa genomgående hög kvalitet i samtliga tillhandahållna tjänster så att de inte bara uppfyller Semantix höga kvalitet, juridiska och regulatoriska krav utan även enskilda kunders.

Informationssäkerhet

ISO 27001

Vi sätter säkerheten främst i allt vi gör. Kärnan i vår IT-infrastruktur är baserad på ISO 27001 informationssäkerhetsstandard, och vi arbetar för närvarande med att få fullständig certifiering.

Språkindustrin är snabbt föränderlig och vi måste ha en rörlig utveckling för att kunna tillhandahålla nya tjänster. Vi har förenat stabila grundprocesser med rörlig utveckling för att möta behoven av snabb utveckling.

Eftersom utvecklingen är snabb och ny teknik utvecklas snabbare än någonsin, är informationssäkerheten absolut nödvändig. Att möta våra kundens krav samt att säkra personuppgifter och företagsinformation har blivit vår högsta prioritet vid bearbetning av data. Vi har alltid fokuserat på att tillhandahålla säkra säkerhetslösningar för våra kunder. Vi har en hög grundläggande säkerhetsnivå och tillsammans med våra kunder har vi utvecklat helhetslösningar för när det krävs högre säkerhetsnivåer.

Kvalitetspolicy

Vi lyssnar på, förstår och tillgodoser varje kunds unika behov. I partnerskap med våra kunder hjälper vi dem att nå sina mål genom att

 • leverera språktjänster på ett säkert sätt och i enlighet med vad vi lovat
 • vara innovativa, och både använda och utveckla ny språkteknologi
 • ständigt och systematiskt utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta och våra tjänster
 • följa tillämpliga lagar och regelverk
 • på ett proaktivt sätt bjuda in kunder, partner, leverantörer och kollegor till samarbete, för att skapa värde.

Integritet

Integriteten är avgörande för att få och upprätthålla förtroende. Vi tar kundernas rätt till integritet på allvar och vi har därför:

 • Ett formulär för den registrerades rättigheter på vår webbplats där en person kan utöva sina rättigheter avseende sina persondata i enlighet med BNPR.
 • Vår interna Integritetspolicy för anställda för att se till alla våra medarbetare vet hur vi hanterar deras data inom organisationen.
 • Vår policy för informationssäkerhet och riktlinjer för leverantörer för att säkerställa att våra leverantörer hanterar kunddata som de anförtrotts med en hög säkerhetsnivå.
 • Se till att alla anställda och alla språkleverantörer som bearbetar personuppgifter för Semantix har signerat NDAs.

Regelefterlevnad

För att bygga upp förtroende är det nödvändigt att se till att du uppfyller kraven för vedertagen praxis, lagstiftning, föreskrivna regler och föreskrifter. Detta bör vara en ständigt pågående process, och nedan hittar du några av de aspekter som vi senast arbetat med. 

 • Vi har undertecknat databehandlingsavtal (och i många fall även modellklausuler) med alla leverantörer som bearbetar personuppgifter för Semantix för att säkerställa att alla krav i GDPR även vidareförs till våra underleverantörer.
 • Vi har uppdaterat våra interna procedurer för överensstämmelse med GDPR, dvs. procedurer om:
  • Hur man gör en konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA)
  • Hur man informerar tillsynsmyndigheten vid en eventuell överträdelse.
 • Vi har genomfört en GDPR-utbildning för våra medarbetare för att säkerställa att alla är väl insatta i kraven för GDPR. 

Transparens

Eftersom vi anser att överensstämmelse bör vara så mycket mer än att inrätta juridiska avtal arbetar vi aktivt med att vara transparenta. För Semantix innebär transparens att vi gör vårt bästa för att tillgängliggöra så mycket information som möjligt för alla våra kunder, leverantörer och partners om hur vi skyddar de data som krävs för samarbete och beslutsfattande. Eftersom vi vill visa dig hur vi skyddar dina data på ett öppet sätt har vi tillgängliggjort vår Integritetspolicy, vår Cookiepolicy och våra Allmänna villkor för översättningstjänster (på engelska).